Mikuláš dětem

Inovativní projet „MIKULÁŠ DĚTEM – Síť podpory dítěte a rodiny v náročné životní situaci“ č.CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011226, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.Projekt je pilotně zkoušen ve spolupráci se soudem a OSPOD MČ Praha 4.

 

1.9.2019 – 31.8.2021

Poslání

Podpořit celý rodinný systém a být „hlasem dítěte“, jeho spojencem a podporovatelem ve fázi rozpadu rodiny.

Cíle

  • vytvořit prostor, kde je dítě slyšeno,
  • zlepšit vztah dětí s odloučeným rodičem,
  • obnovit funkčnost rodin v nových podmínkách,
  • podpořit rodiče k dohodě,
  • navázat spolupráci aktérů angažovaných na uspořádání poměrů v rodině (soudů, OSPOD a pověřených osob) a zkrátit soudní řízení.

Charakteristika

Projekt je zaměřen na implementaci inovativní služby podpůrné sítě pro rodiny v rozvodové či rozchodové krizi a zajišťuje ochranu práv a zájmu dětí na obnovení funkčnosti rodiny. Síť je postavena na úzce propojených a funkčně koordinovaných procesech spolupráce mezi naší organizací Mikuláš 365, o.p.s. (zástupce NNO), pracovníků OSPOD ÚMČ Prahy 4 a Obvodního soudu pro Prahu 4, příp. dalších aktérů, a rozšířených službách pro rodiče a děti za účelem komplexní podpory rodiny.

 

Klientům z řad rodičů s dětmi poskytujeme poradensko-terapeutické rozhovory, podporujeme rodičovskou dohodu, v nezbytných případech se účastníme setkání rodičů s dětmi.

Statistika

Délka spolupráce s jednou rodinou se různí podle individuálních potřeb. Může jít o jednorázové poradenství nebo o časově omezená opakovaná setkávání s celou rodinou, doprovázená asistencí u setkání rodiče s dítětem.